Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  1. Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten op de Veulenveiling tussen Verkoper en Koper met betrekking tot via de Stichting op een Veulenveiling aangeboden Veulens/embryo’s/dracht, alsmede alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien.
  2. Op deze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
  3. De veilingvoorwaarden zijn opgenomen in de veilingcatalogus en op de website geplaatst.
  4. Aan de in artikel 2 van deze Veilingvoorwaarden met een hoofdletter aangegeven begrippen komt in deze Veilingvoorwaarden de daarachter vermelde betekenis toe.
 2. Definities
  1. Koper: natuurlijk persoon of rechtspersoon die als koper optreedt bij een overeenkomst van koop en verkoop van een veulen tijdens de veulenveiling.
  2. Notaris: de notaris ten overstaan van wie de veulenveiling plaatsvindt.
  3. Stichting: de Stichting Veulenveiling Midden-Nederland.
  4. Veilingcommissie: commissie die door de Stichting wordt belast met het organiseren van de Veulenveiling.
  5. Verkoper: natuurlijk persoon of rechtspersoon die als verkoper optreedt bij een overeenkomst van koop en verkoop van een veulen tijdens de Veulenveiling.
  6. Veulen: een door de Selectiecommissie voor de Veulenveiling aangewezen veulen.
  7. Veulenveiling: de door de Stichting georganiseerde Veulenveiling.
  8. Veilingmeester: een door de Stichting aangewezen veilingmeester die de Veulenveiling leidt.
  9. Embryo/dracht: een ongeboren veulen.
 3. Veiling
  1. De Veulenveiling wordt georganiseerd door de Stichting ten overstaan van notaris Mr. A. Dangremond te Barneveld, of diens plaatsvervanger.
 4. Koopovereenkomst
  1. De koopovereenkomst komt rechtstreeks tot stand tussen de Verkoper en de Koper, onder de verplichting voor de Verkoper en de Koper de in deze Veilingvoorwaarden bepaalde veilingkosten aan de Stichting te voldoen.
 5. De wijze van veilen
  1. De veulenveiling vindt plaats door een door de Stichting daartoe aangewezen Veilingmeester.
  2. De Veulens/embryo’s/dracht worden bij opbod verkocht. De aanbieding van de te veilen veulens/embryo’s vindt in catalogusvolgorde plaats, behoudens wijzigingen zoals vastgesteld door de veilingmeester.
  3. Het bieden geschiedt door opsteken van de catalogus. Er wordt, tenzij de Veilingmeester anders aangeeft tot een bedrag van € 5.000,- geboden in een bedrag van € 200,- (zegge twee honderd euro), vervolgens met € 500,- (zeggen vijf honderd euro) tot € 12.000,- en vervolgens met € 1.000,- (zegge duizend euro). De Stichting (c.q. de Veilingmeester) behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een bieder te weigeren.
  4. Iedere bieder wordt geacht voor zichzelf te bieden en is aan zijn bod gebonden totdat een hoger bod wordt geaccepteerd.
  5. Indien de Veilingmeester zich heeft vergist, heeft hij het recht zijn vergissing te herstellen.
  6. De Notaris constateert en voor zo ver nodig, legt feiten vast, de biedingen betreffende, die zich tijdens de Veulenveiling voordoen. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de geschillencommissie.
  7. Het bestuur van de Stichting heeft het recht om een veulen/embryo, vermeld in de veilingcatalogus, te allen tijde nog te weigeren voor de daadwerkelijke veiling.
  8. De koopsom is exclusief BTW, indien verkoper van betreffend veulen BTW-plichtig is. Als dit het geval is, wordt dit bij het veulen in de catalogus vermeld. Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper om deze informatie tijdig en juist te verstrekken en vervolgens te controleren en Stichting Veulenveiling Midden-Nederland voorafgaand aan de veiling schriftelijk van eventuele fouten of onvolledigheden in kennis te stellen en daarbij concrete aan te geven welke wijzigingen of aanvullingen dienen te worden aangebracht.
 6. Uitsluiting aansprakelijkheid
  1. De Stichting sluit, voor zover rechtens toegestaan, elke aansprakelijkheid uit ten opzichte van Koper(s), Verkoper(s) en derden en in het bijzonder, maar niet beperkt tot, met betrekking tot de navolgende gevallen.
  2. De Stichting sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de gezondheidstoestand van de te veilen veulens/embryo’s/dracht. Meer in het bijzonder wordt aansprakelijkheid uitgesloten met betrekking tot osteochondrotische afwijkingen in de knie- en spronggewrichten van het Veulen (hierna: “OC/ OCD”).
  3. De Stichting is niet aansprakelijk wanneer een in de veilingcatalogus vermeld veulen/embryo uiteindelijk niet ter veiling wordt aangeboden.
  4. De Stichting is niet aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de terreinen of gebouwen waar de foto’s worden gemaakt, waar gelegenheid is tot bezichtiging, waar de Veulenveiling plaats heeft of waar de verkochte veulens/embryo’s worden afgehaald. Het betreden van deze terreinen en gebouwen geschiedt voor een ieder op eigen risico.
  5. De Stichting sluit aansprakelijkheid uit voor schade aan derden, die gedurende de Veulenveiling is ontstaan, behoudens schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Stichting.
 7. Betaling en aflevering
  1. De Stichting betaalt de koopsom onder aftrek van de door Verkoper aan de Stichting verschuldigde veilingkosten door aan Verkoper op een door hem aan te geven bank- of girorekening.
  2. Na gunning van een Veulen/Embryo/dracht dient de koper de gehele koopsom, alsmede 8% van de koopsom als veilingkosten contant of per telefonische betaling de volgende dag aan de Stichting te voldoen. Het bedrag zoals omschreven in 7.1 wordt niet eerder door de Stichting uitbetaald aan de verkoper dan dat de levering naar alle partijen juist is afgehandeld, zie verder art. 7.5.
  3. In het geval Verkoper op de Veulenveiling een veulen dan wel het embryo/dracht verkoopt, dat gezien zijn leeftijd (Veulens veelal ouder dan 4,5 maand en Embryo’s direct) onmiddellijk door Verkoper aan Koper kan worden geleverd, wordt het Veulen/ Embryo/Dracht geacht feitelijk door Verkoper aan Koper geleverd te zijn, nadat Koper aan al zijn financiële verplichtingen, zowel jegens Verkoper, als de Stichting heeft voldaan. Indien Koper op de Veulenveiling aan al zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, wordt namens de Stichting een geleide-formulier aan Koper ter handgesteld, op grond waarvan de levering door Verkoper aan Koper ter plaatse van de Veulenveiling plaatsvindt, zie verder art. 7.6.
  4. Verkoper neemt de verplichting op zich om een Veulen jonger dan 4,5 maand bij de merrie te laten, zonder dat de Koper hiervoor een vergoeding is verschuldigd.
  5. Tot het moment van feitelijke levering aan de Koper blijft het Veulen voor rekening en risico van de Verkoper. Een Veulen dat op de Veulenveiling is ge-/verkocht en toen jonger was dan 4,5 maand dient uiterlijk nadat het Veulen 5,5 maand oud is, door de Koper te zijn ontvangen. Indien Koper of Verkoper van een Veulen jonger dan 4,5 maand dan wel een Embryo/Dracht dat op de Veulenveiling is ge-/verkocht niet aan hun afname- of leveringsverplichtingen voldoen, verbeurt de nalatige partij ten opzichte van de andere partij een direct opeisbare boete van € 2.300,-  (zegge: twee duizend driehonderd euro) ex. BTW, vermeerderd met een boete ad € 225,- (zegge: twee honderd vijfentwintig euro) ex. BTW voor elke dag die deze nalatigheid voortduurt.
  6. Veulen wordt door de Verkoper op het adres van de Koper afgeleverd, behoudens levering op de veiling zelve. Indien Koper en/of Verkoper buiten Nederland woonachtig is/zijn, zullen Koper en Verkoper ter zake een andere regeling overeenkomen.
  7. Het door de Verkoper voorafgaand aan de Veulenveiling aan de Stichting afgegeven registratiebewijs van het Veulen blijft in het bezit van de Stichting totdat Koper en Verkoper ten genoegen van de Stichting aan hun financiële verplichtingen jegens elkaar en jegens de Stichting hebben voldaan, alsmede zolang het Veulen niet feitelijk is afgeleverd bij de Koper.
  8. Ingeval van koop van een Embryo/Dracht bestaat de optie dat het Embryo/Dracht inclusief de draagmoeder daarvan wordt gekocht. De koopsom van het Embryo/Dracht wordt in dat geval vermeerderd met de koopsom van de draagmerrie. Het totaalbedrag dient door de Koper te worden voldaan conform artikel 7.1.
 8. Niet voldoen aan de overeenkomst
  1. Indien koper van oordeel is, dat het Veulen na feitelijke aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan Koper hierop geen beroep meer doen, indien hij Verkoper daarvan niet binnen 3 weken nadat hij dit heeft ontdekt, of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven door middel van een aangetekende brief.
  2. Indien koper van oordeel is, dat het Veulen na feitelijke aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan Koper hierop geen beroep meer doen, indien hij Verkoper daarvan niet binnen 3 weken nadat hij dit heeft ontdekt, of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven door middel van een aangetekende brief.
  3. De Stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de levering van het Veulen.
 9. Wanprestatie zijdens koper
  1. Wanneer Koper zijn aangegane verplichtingen niet nakomt, heeft Verkoper het recht, te zijner keuze en beslissing, om danwel nakoming van die verplichtingen te vorderen, danwel de koopovereenkomst, zonder dat nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist is, als ontbonden te beschouwen, in beide gevallen echter onder het behoud van alle rechten en aanspraken op volledige schadevergoeding.
 10. Bonusregeling
  1. Als het hengstveulen uiterlijk in het vierde levensjaar door het KWPN is goedgekeurd en als dekhengst is ingeschreven in het stamboek, is de koper verplicht om aan de verkoper een bedrag te voldoen boven de ter veiling tot stand gekomen koopsom (hierna de bonusregeling). De bonus bestaat uit een vast bedrag van € 5.000,-.
  2. De bonusregeling komt rechtstreeks tot stand tussen koper en verkoper. Uiterlijk 21 dagen na de goedkeuring dient de koper de bonus te voldoen op een door de verkoper aan te geven bankrekening. Indien koper binnen de termijn niet of niet geheel aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is hij/zij van rechtswege in verzuim. In dat geval blijft koper niet alleen de bonus verschuldigd, maar is hij ook verplicht om aan de verkoper een vergoeding te betalen ter grootte van 25% over de bonus, vermeerderd met een rente van 1,5% per maand over het totaal verschuldigde, te bereken vanaf de datum van verzuim tot het tijdstip van algehele betaling.
 11. Geschillen
  1. De veulens worden op de dag van de veiling op het veilingterrein klinisch gekeurd door een door de veilingcommissie aan te wijzen dierenarts. Het oordeel van de dierenarts over het al dan niet veilen van een veulen is bindend.
  2. Op het moment dat er sprake is van een geschil tussen Koper / Verkoper / Veilingcommissie wordt het geschil voorgelegd aan een geschillencommissie bestaande uit een door de stichting te benoemen voorzitter, de notaris en een derde onafhankelijke, laatste te benoemen door beide eerst genoemden. De uitslag van deze commissie is bindend voor alle partijen.