Algemene voorwaarden 2023

 1. ALGEMEEN
  1. Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten op de Veulenveiling tussen Verkoper en Koper met betrekking tot via de Stichting op een Veulenveiling aangeboden Veulens/embryo’s/dracht, alsmede alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien.
  2. Op deze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
  3. De veilingvoorwaarden zijn opgenomen in de veilingcatalogus en op de website geplaatst.
  4. Aan de in artikel 2 van deze Veilingvoorwaarden met een hoofdletter aangegeven begrippen komt in deze Veilingvoorwaarden de daarachter vermelde betekenis toe.

  2. DEFINITIES

  1. KOPER: natuurlijk persoon of rechtspersoon die als koper optreedt bij een overeenkomst van koop en verkoop van een veulen tijdens de veulenveiling.
  2. NOTARIS: de notaris ten overstaan van wie de veulenveiling plaatsvindt.
  3. STICHTING: de Stichting Veulenveiling Midden-Nederland.
  4. VEILINGCOMMISSIE: commissie die door de Stichting wordt belast met het organiseren van de Veulenveiling.
  5. VERKOPER: natuurlijk persoon of rechtspersoon die als verkoper optreedt bij een overeenkomst van koop en verkoop van een veulen tijdens de Veulenveiling.
  6. VEULEN: een door de Selectiecommissie voor de Veulenveiling aangewezen veulen.
  7. VEULENVEILING: de door de Stichting georganiseerde Veulenveiling.
  8. VEILINGMEESTER: een door de Stichting aangewezen veilingmeester die de Veulenveiling leidt.
  9. EMBRYO/DRACHT: een ongeboren veulen.

  3. VEILING

  1. De Veulenveiling wordt georganiseerd door de Stichting ten overstaan van notaris Mr. S.D. Scheiberlich, verbonden aan Kern Notarissen te Harderwijk of diens plaatsvervanger.
  2. Het betreft tevens een online veiling middels livestream waarvoor u zich tijdig per email dient aan te melden. Dit betreft een openbare veiling waardoor de veulens in deze veiling niet op basis van het wettelijke herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden.

  4. KOOPOVEREENKOMST

  1. De koopovereenkomst komt rechtstreeks tot stand tussen de Verkoper en de Koper, onder de verplichting voor de Verkoper en de Koper de in deze Veilingvoorwaarden bepaalde veilingkosten aan de Stichting te voldoen.

  5. DE WIJZE VAN VEILEN

  1. De veulenveiling vindt plaats door een door de Stichting daartoe aangewezen Veilingmeester.
  2. De Veulens/embryo’s/dracht worden bij opbod verkocht. De aanbieding van de te veilen veulens/embryo’s vindt in catalogusvolgorde plaats, behoudens wijzigingen zoals vastgesteld door de veilingmeester.
  3. Het bieden geschiedt digitaal en/of door opsteken van de catalogus. Er wordt, tenzij de Veilingmeester anders aangeeft met een bedrag van €200,- (zegge tweehonderd euro) geboden tot een bedrag van € 5.000,- en vervolgens met 500,- (zegge vijfhonderd euro) tot € 10.000,- en vervolgens met € 1.000, – (zegge duizend euro). Vanaf € 20.000 wordt geboden met € 2.000 (zegge tweeduizend). De stichting (c.q. de Veilingmeester) behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een bieder te weigeren.
  4. Iedere bieder wordt geacht voor zichzelf te bieden en is aan zijn bod gebonden totdat een hoger bod wordt geaccepteerd.
  5. Indien de Veilingmeester zich heeft vergist, heeft hij het recht zijn vergissing te herstellen.
  6. De Notaris constateert en voor zo ver nodig, legt feiten vast, de biedingen betreffende, die zich tijdens de Veulenveiling voordoen. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de geschillencommissie.
  7. Het bestuur van de Stichting heeft het recht om een veulen/embryo, vermeld in de veilingcatalogus, te allen tijde nog te weigeren voor de daadwerkelijke veiling.
  8. Veulens afkomstig van fokkers die als btw-ondernemer kwalificeren zullen exclusief BTW worden afgeslagen. Voor veulens afkomstig van niet btw-ondernemers zal de margeregeling worden toegepast.
  9. Het veulen dient gechipt te zijn en aangemeld bij het betreffende stamboek.

  6. UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

  1. De Stichting sluit, voor zover rechtens toegestaan, elke aansprakelijkheid uit ten opzichte van Koper(s), Verkoper(s) en derden en in het bijzonder, maar niet beperkt tot, met betrekking tot de navolgende gevallen.
  2. De Stichting sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de gezondheidstoestand van de te veilen veulens/embryo’s/dracht. Meer in het bijzonder wordt aansprakelijkheid uitgesloten met betrekking tot osteochondrotische afwijkingen in de knie- en spronggewrichten van het Veulen (hierna: “OC/OCD”).
  3. De Stichting is niet aansprakelijk wanneer een in de veilingcatalogus vermeld veulen/embryo uiteindelijk niet ter veiling wordt aangeboden.
  4. De Stichting is niet aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de terreinen of gebouwen waar de foto’s worden gemaakt, waar gelegenheid is tot bezichtiging, waar de Veulenveiling plaats heeft of waar de verkochte veulens/embryo’s worden afgehaald. Het betreden van deze terreinen en gebouwen geschiedt voor eenieder op eigen risico.
  5. De Stichting sluit aansprakelijkheid uit voor schade aan derden, die gedurende de Veulenveiling is ontstaan, behoudens schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Stichting.

  7. BETALING EN AFLEVERING

  1. De Stichting betaalt de koopsom onder aftrek van de door Verkoper aan de Stichting verschuldigde veilingkosten door aan Verkoper op een door hem aan te geven bankrekening.
  1. Na gunning van een veulen/embryo/dracht dient de koper de gehele koopsom alsmede 10% provisie vermeerderd met 21% BTW te betalen. Door de Stichting zal een factuur worden gezonden die per omgaande door de koper dient te worden voldaan. Het bedrag zoals omschreven in 7.1 wordt niet eerder door de Stichting uitbetaald aan de verkoper dan dat de levering naar alle partijen juist is afgehandeld, zie verder art. 7.5.
  2. In het geval Verkoper op de Veulenveiling een veulen dan wel het embryo/dracht verkoopt, dat gezien zijn leeftijd (Veulens veelal ouder dan 4,5 maand en Embryo’s direct) onmiddellijk door Verkoper aan Koper kan worden geleverd, wordt het Veulen/ Embryo/Dracht geacht feitelijk door Verkoper aan Koper geleverd te zijn, nadat Koper aan al zijn financiële verplichtingen, zowel jegens Verkoper, als de Stichting heeft voldaan.
  3. Verkoper neemt de verplichting op zich om een Veulen jonger dan 4,5 maand bij de merrie te laten, zonder dat de Koper hiervoor een vergoeding is verschuldigd.
  4. Tot het moment van feitelijke levering aan de Koper blijft het Veulen voor rekening en risico van de Verkoper. Een Veulen dat op de Veulenveiling is ge-/verkocht en toen jonger was dan 4,5 maand dient uiterlijk nadat het Veulen 5,5 maand oud is, door de Koper te zijn ontvangen. Indien Koper of Verkoper van een Veulen jonger dan 4,5 maand dan wel een Embryo/Dracht dat op de Veulenveiling is ge-/verkocht niet aan hun afname- of leveringsverplichtingen voldoen, verbeurt de nalatige partij ten opzichte van de andere partij een direct opeisbare boete van € 2.500,- exclusief 21%BTW (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro), vermeerderd met een boete ad € 250,- exclusief 21% BTW (zegge: tweehonderdvijftig euro) voor elke dag die deze nalatigheid voortduurt.
  5. Veulen wordt door de Verkoper op het adres van de Koper afgeleverd, behoudens levering op de veiling zelve. Indien Koper en/of Verkoper buiten Nederland woonachtig is/zijn, zullen Koper en Verkoper ter zake een andere regeling overeenkomen.
  6. Het door de Verkoper voorafgaand aan de Veulenveiling aan de Stichting afgegeven registratiebewijs van het Veulen blijft in het bezit van de Stichting totdat Koper en Verkoper ten genoegen van de Stichting aan hun financiële verplichtingen jegens elkaar en jegens de Stichting hebben voldaan, alsmede zolang het veulen niet feitelijk is afgeleverd bij de Koper.
  7. Ingeval van koop van een Embryo/Dracht bestaat de optie dat het Embryo/Dracht inclusief de draagmoeder daarvan wordt gekocht. De koopsom van het Embryo/Dracht wordt in dat geval vermeerderd met de koopsom van de draagmerrie. Het totaalbedrag dient door de Koper te worden voldaan conform artikel 7.1.

  8. NIET VOLDOEN AAN DE OVEREENKOMST

  1. Indien koper van oordeel is, dat het Veulen na feitelijke aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan Koper hierop geen beroep meer doen, indien hij Verkoper daarvan niet binnen 3 weken nadat hij dit heeft ontdekt, of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven door middel van een aangetekende brief.
  1. Verkoper staat ervoor in dat het door hem verkochte veulen niet lijdt aan één van de stalgebreken luchtzuigen, systematisch weven of kribbebijten en wel gedurende een periode van twee maal 24 uur na feitelijke aflevering van het veulen door Verkoper aan Koper.
  2. De Stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de levering van het Veulen.

  9. WANPRESTATIE ZIJDENS KOPER

  1. Wanneer Koper zijn aangegane verplichtingen niet nakomt, heeft Verkoper het recht, te zijner keuze en beslissing, om dan wel nakoming van die verplichtingen te vorderen, dan wel de koopovereenkomst, zonder dat nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist is, als ontbonden te beschouwen, in beide gevallen echter onder het behoud van alle rechten en aanspraken op volledige schadevergoeding.

  10. BONUSREGELING

  1. Als het hengstveulen uiterlijk in het vierde levensjaar door het KWPN is goedgekeurd en als dekhengst is ingeschreven in het stamboek, is de koper verplicht om aan de verkoper een bedrag te voldoen boven de ter veiling tot stand gekomen koopsom (hierna de bonusregeling). De bonus bestaat uit een vast bedrag van € 5.000, – exclusief 21% BTW.
  2. De bonusregeling komt rechtstreeks tot stand tussen koper en verkoper. Uiterlijk 21 dagen na de goedkeuring dient de koper de bonus te voldoen op een door de verkoper aan te geven bankrekening. Indien koper binnen de termijn niet of niet geheel aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is hij/zij van rechtswege in verzuim. In dat geval blijft koper niet alleen de bonus verschuldigd, maar is hij ook verplicht om aan de verkoper een vergoeding te betalen ter grootte van 25% over de bonus, vermeerderd met een rente van 1,5% per maand over het totaal verschuldigde, te bereken vanaf de datum van verzuim tot het tijdstip van algehele betaling.

  GESCHILLEN

  1. De veulens worden zowel op de fotodag als op de dag van de veiling op het veilingterrein klinisch gekeurd door een door de veilingcommissie aan te wijzen dierenarts. Het oordeel van de dierenarts over het al dan niet veilen van een veulen is bindend.
  2. Op het moment dat er sprake is van een geschil tussen Koper/ Verkoper/ Veilingcommissie wordt het geschil voorgelegd aan een geschillencommissie bestaande uit een door de stichting te benoemen voorzitter, de notaris en een derde onafhankelijke, laatste te benoemen door beide eerstgenoemden. De uitslag van deze commissie is bindend voor alle partijen.