Tjibbe fan de Groenesteegh

(Bartele 472 x Doaitsen 420)